Rekürren Aftöz Stomatit Hastalarında Tetikleyici Faktörlerin Değerlendirilmesi [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2014; 30(1): 26-29 | DOI: 10.5222/otd.2014.026  

Rekürren Aftöz Stomatit Hastalarında Tetikleyici Faktörlerin Değerlendirilmesi

Şule Güngör1, Gülfer Akbay2, Meral Ekşioğlu2
1Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı polikliniğimize başvuran RAS hastalarının tetikleyici faktörler yönünden gözden geçirilmesidir.
YÖNTEMLER: Polikliniğimize başvuran 30 RAS hastasının anamnez ve laboratuvar bulguları gözden geçirildi. Yılda 3 kereden fazla oral aft yakınması olan; aft veya aft benzeri lezyonlara yol açan diğer hastalıklardan ayrımı yapılmış hastalar RAS hastası olarak kabul edildi. Hastaların aile hikayesi, travma, emosyonel stres, gıda ve kadın hastalarda menstürel siklus ile birlikteliği sorgulandı; hemogram, vitamin B12, folik asit, ferritin düzeyleri araştırıldı. Nutrisyonel eksiklik saptanan hastalar replasman tedavisi için dahiliye kliniğine yönlendirildi. Tedavi sonrası takip eden ilk ayda aft sıklığı hastalar tarafından kayıt edildi. Hastaların ilk başvuru sırasında ve tedavi sonrasındaki anamnezlerine dayanılarak aft sıklığı karşılaştırıldı.
BULGULAR: 30 RAS hastasının 5’inde (%16.7) aile fertlerinde de tekrarlayan ağız yarası olduğu öğrenildi. 3 hastada ferritin-hemoglobin-vitamin B12’nin kombine düşüklüğü, 1 hastada vitamin B 12-folik asit-hemoglobin değerlerinin kombine düşüklüğü, 1 hastada sadece vitamin B 12 değerinin düşüklüğü, 2 hastada ferritin ve hemoglobin değerlerinin kombine düşüklüğü, 2 hastada sadece ferritin değerinde düşüklük olmak üzere toplam 9 hastada nutrisyonel eksiklikler tespit edildi. Hastalar dahiliye kliniğine yönlendirilerek gerekli replasman tedavileri yapıldı. Aynı hastaların 4 ay sonraki vitamin B12, folik asit, ferritin, hemoglobin düzeyleri normal sınırlarda ölçüldü, takip eden ilk ayda aft çıkışları hastalar tarafından kayıt edildi. Replasman tedavisi sonrası ilk ay, 3 hastada aft çıkışı olmadı, 4 hastada aft sıklığı azaldı, 2 hastada aft sıklığı değişmedi.
SONUÇ: Bu çalışmadan yola çıkarak; nutrisyonel eksikliklerin aftöz lezyon gelişiminde etkili fakat tek faktör olmadığı, bu nedenle RAS antititesinin multifaktöriyel kompleks bir durum olarak irdelenmesi görüşünü savunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: aftöz, stomatit, rekürren, ferritin, vitamin B12, folik asit


The Evaluation of Triggering Factors in Recurrent Aphthous Stomatitis

Şule Güngör1, Gülfer Akbay2, Meral Ekşioğlu2
1Okmeydanı Training And Research Hospital; Dermatology Department, İstanbul
2Ankara Training And Research Hospital; Dermatology Department, Ankara

OBJECTIVE: The aim of this study is to review the recurrent apthous stomatitis (RAS) patients applied to our polyclinic in terms of triggering factors.
METHODS: 30 RAS patients applied to our polyclinic were reviewed by their anamnesis and laboratory findings. After distinction of other diseases causing aphthae or aphthae like lesions; patients who have oral aphthae more than 3 times a year were accepted as RAS patient. Patients’ family history, trauma, emotional stress, food and for women patients, relation with the menstrual cycle were questioned; hemogram, vitamin B12, folic acid, ferritin levels were investigated. Patients with nutritional deficiency were directed to internal medicine for replacement therapy. Frequency of aphthous ulcers in the first month after treatment were recorded by the patients. Aphthae frequency were compared by the anamnesis of the patients (during the first application) before and after the treatment.
RESULTS: It was found that 5 of 30 RAS patients (%16.7) had recurrent oral aphthous lesions in their family members. Combined hemoglobin, vitamin B12, ferritin deficiency was obtained in three patients; combined vitamin B12, folic acid, hemoglobin deficiency was obtained in one patient; combined hemoglobin, ferritin deficiency was found in two patients; sole vitamin B12 deficiency was found in one patient, sole ferritin deficiency was found in two patients. Totally it was found that nine patients had nutritional deficiency. These patients were directed to internal medicine clinic to recieve the appropriate replacement therapy. After four months vitamin B12, folic acid, ferritin and hemoglobin levels of the same patients were measured as normal ranges. In the following first month their aphthous lesions were recorded by the patients. After replacement therapy three patients had no aphthous lesions, in four patients aphthous lesions frequency decreased, in two patients aphthous lesions frequency did not change.
CONCLUSION: Based on this study we concluded that nutritional deficiencies have a role but not the only factor in the development of aphthous lesions. So RAS entity should be examined as a multifactorial complex disease.

Keywords: aphthous, stomatitis, recurrent, ferritin, vitamin B12, folic acid


Şule Güngör, Gülfer Akbay, Meral Ekşioğlu. The Evaluation of Triggering Factors in Recurrent Aphthous Stomatitis. Eur Arch Med Res. 2014; 30(1): 26-29

Sorumlu Yazar: Şule Güngör, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar