AbstractAgent [EP-149]
Akciğerin Düşük Dereceli Fibromiksoid Sarkomu

Aynur Baş, Anar Süleymanov, Anıl Gökçe, Merve Şatır, Ali Çelik
Gazi Üniversitesi,Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı,Ankara

GİRİŞ:
Fibrosarkomun bir varyantı olan düşük dereceli fibromiksoid sarkom, akciğerin primer tümörü olarak çok nadir görülür ve ülkemizde rapor edilen sayılı vaka vardır. 34 yaşında kadın hastada tespit edilen akciğerin primer düşük dereceli fibromiksoid sarkom olgusunu sunduk.
OLGU:
Hashimato tiroiditi ve Multiple skleroz ile takipli 34 yaşında kadın hasta, kontrol MR’ında rastlantısal olarak sağ akciğerde nodül izlenmesi kiniğimize refere edildi. Başvuru sırasında şikayeti yoktu ve fizik muayenesi normaldi. Toraks BT (Resim 1) ile değerlendirilen hastada, sağ akciğer alt lob posterobazal segmentte 14 mm çapında solid subplevral nodül görülmesi üzerine PET BT istendi, tariflenen lezyonda SUVmaks 1.2 olan düşük düzeyde artmış FDG tutulumu ve bilateral adneksiyal lojda kistik lezyonlar tespit edildi. Jinekoloji bölümüne konsülte edildiğinde takip önerildi. Diğer sistemlerde herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Hasta primer akciğer patolojisi düşünülerek VATS Wede Rezeksiyon uygulanarak opere edildi. İntraoperatif frozen gönderildi. Frozen sonucu malignite izlenmedi olarak raporlanması üzerine operasyon wedge rezeksiyon ile sınırlandırıldı. Postoperatif dönemde komplikasyon gelişmeyen hasta, 4. gününde taburcu edildi
BULGULAR:
Patolojik tanı, düşük dereceli fibromiksoid sarkom, rezeksiyon cerrahi sınırında tümör mevcut değildir, olarak raporlandı.
SONUÇ:
Akciğerin malign tümörleri arasında sarkomlar % 0.5’den daha az görülürler. Düşük dereceli fibromiksoid tümörler akciğerin en nadir görülen tümörlerindendir. Akciğerde tespit edildiğinde önceikle metastaz olarak düşünülmeli ve diğer sistemler araştırılmalıdır. Tedavisi mutidisipliner yaklaşıma yapılmalıdır. Cerrahide komplet rezeksiyon çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, sarkom, düşük dereceli fibromiksoid sarkom

Kapat

Yazdır