AbstractAgent [PS-0452]
Olgu sunumu: Anizokori şikayetiyle başvuran hastada etyoloji

Yaşar Ölmez, Yaprak Akbulut, Fatma Özkal, Kemal Örnek
Kırıkkale Üniversitesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Kırıkkale

AMAÇ: Anizokori şikayetiyle başvuran hastaya etyolojik açıdan yaklaşımı sunmak.
GEREÇ-YÖNTEM: Anizokorili olguya tam oftalmolojik muayene yapıldı, B-mod ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Dört haftadır sol göz bebeğinde büyüme şikayetiyle başvuran hastanın yapılan muayenesinde her iki göz en iyi düzeltilmiş görme keskinliği tamdı. Sağ göz direk ve indirek ışık refleksleri pozitif, sol göz direk ve indirek ışık refleksleri alınamadı. Sağ göz içi basıncı 15 mmhg, sol göz içi basıncı 17 mmhg olarak ölçüldü. Sağ göz ön ve arka segment doğal olarak izlendi. Sol göz ön segmentte saat 9 hizasında korneal skarla uyumlu görünüm, yine aynı lokalizasyona uyan bölgede iriste atrofik alan mevcuttu.(Resim 1-2) Hastanın fundus muayenesinde inferiorda granülasyon dokusuyla uyumlu görünüm mevcuttu. (Resim- 3) Hastanın B-mod ultrasonografisinde sol göz retina alt kutupta akustik gölgelenme izlenen hiperekojen görünüm mevcuttu (yabancı cisim?). Hastanın yapılan BT’sinde sol göz retina alt kutupta hiperdens lezyon, yabancı cisim ile uyumlu olarak raporlandı (Resim 4-5). Hastada retinal toksisiteyi değerlendirmek amacıyla ERG yapıldı. ERG de retinal toksisite yönünde sonuç geldi. Hastaya yabancı cisim ekstraksiyonu ameliyatı planlandı.
TARTIŞMA: Yabancı cisimlerin neden olduğu göz yaralanmaları; özellikle genç yetişkinlerdeki görme kaybının en önemli nedenlerindendir. Yabancı cisimler gözde başlıca iki yolla hasara neden olurlar. Birincisi neden oldukları penetran yaralanmaya bağlı oluşan komplikasyonlar, diğeri ise bizzat yabancı cisme bağlı gelişen enfeksiyon, toksisite ve inflamatuar reaksiyon sonucu oluşan hasardır. Metalik yabancı cisimlere bağlı olarak gözde retina toksisitesi ve iris değişiklikleri de (atrofi, anizokori, heterokromi) ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle iris değişiklikleri ve travma öyküsü olan olgularda mutlaka göz içi yabancı cisim araştırması yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: anizokori,elektroretinografi,korneal skar,yabancı cisim

Kapat

Yazdır