AbstractAgent [EP-107]
Sarkoidoz, sjögren sendromu ve romatoid artrit birlikteliği

Esi·n Sonkaya, Reyhan Yıldız, Dildar Duman, İpek Erdem, Murat Kavas, Armağan Hazar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastali·klari· Ve Göğüs Cerrahi·si· Eği·ti·m Araşti·rma Hastanesi·

GİRİŞ: Sarkoidoz etyolojisi bilinmeyen, multisistemik, non-nekrotizan granulamatoz bir hastalık olup akciğer tutulumu bilateral hiler ve mediastinal lenfadenopatiler ve parankim tutulumu şeklindedir. Sjögren sendromu ( SS) Amerika-Avrupa kriterlerine göre serum anti SS-A(Ro) antikoru pozitifliği, Keratokonjunktivitis sicca (kuru göz) - kserostomia (kuru ağız) ve kuru göz için Schirmer’s test pozitifliği ile tanı konulan sistemik, kronik ve otoimmun bir hastalıktır. Tek başına (primer) veya en sık RA ile birlikte olmak üzere diğer KDH ile birlikte (sekonder) görülebilir. Sarkoidoz ve SS birlikteliği SS tanılı hastaların %1’inde bildirilmiştir. Sjögren sendromunda başlıca pulmoner tutulumlar; trakeobronşiyal kuruluk, interstisyel akciğer hastalığı, obstrüktif hava yolu hastalığı ve pulmoner lenfoma şeklindedir.
OLGU: 50 yaşında kadın hasta 2011 yılında nefes darlığı, öksürük, halsizlik ve ayak bileklerinde şişlik ile başvurdu. 1,5 ay öncesinde eklem şişliği nedeniyle başka bir merkez romatoloji biriminde Sjögren sendromu+ Romatoid artrit tanılarıyla tedavi ( leflunomide, methotrexate) başlanmış olan hastanın akciğerin bilgisayarlı tomografisinde mediastinal ve hiler lenfadenopatiler, parankimal mikronodüler infiltrasyonlar saptandı. TLco(Hb): %62, FVC:2.89 (89), FEV1: 2.83 (101), oran: 98, PPD: O mm idi. Bronkoskopisinde endobronşiyal lezyonu olmayıp BAL da CD4/CD8:1.73, lenfosit %32, nötrofil%53, sağ orta lob transbronşiyal biopsi granülamatöz iltahap olarak raporlandı. Sol alt lob ve lingula wedge rezeksiyonu subplevral, paraseptal, perivasküler, perivasküler nonnekrotik granülamatöz inflamasyon olarak rapor edilen hasta sarkoidoz tanısıyla takibe alındı.Hstanın takibinde akciğer bulgularının regrese olduğu görüldü.
SONUÇ: Sarkoidoz ve SS birlikteliği nadir görülen bir durum olması nedeniyle olgu sunulmuştur. Sarkoidoz çoğunlukla kendini sınırlayıp, fonksiyonel kısıtlama olmaksızın kendiliğinden iyileşebilirken, Sjögren sendromunun pulmoner tutulumu kalıcı defektlere yol açmaktadır. Olgumuzda da radyolojik bulguların düzelmesi akciğer tutulumunun sarkoidozla ilişkili olduğunu düşündürmüştür

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, sjögren sendromu, romatoid artrit

Kapat

Yazdır