AbstractAgent [EP-008]
Akla en son gelen bazen başa gelir

Saltuk Buğra Kaya, Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Ünal Akel
İnönü üniversitesi,Göğüs Hastalıkları Anabiim Dalı, Malatya

25 yaşında erkek hasta kuru öksürük şikayeti ile dış merkeze başvurmuş. Öksürük şikayeti son 2 aydır varmış. Hastanın yapılan tetkiklerinde toraks bt de bilateral yaygın milimetrik nodüler lezyonlar görülmüş(RESİM 1). Hastanın anamnez bilgilerinde muhabbet kuşu besleme öyküsü mevcut. Hastaya dış merkezde anamnez,fizik muayene ve radyolojik bulgular eşliğinde hipersensitivite pnömonisi tanısıyla prednol tablet 32 mg /gün başlanılmış. Bir ay tedaviyi kullanıp kontrole giden hastaya çekilen kontrol toraks bt de (RESİM 2) nodüler lezyonlarda progresyon ve yeni ortaya çıkan buzlu cam dansitesinde infiltrasyon alanları görülmesi üzerine merkezimize sevk edildi. Dış merkez tomografileri karşılaştırıldığında radyolojik olarak nodüler lezyonlarda progresyon olduğu görüldü. hasta miliyer tb?,hipersensitivite pnömoni? malignite ? ön tanılarıyla göğüs hastalıkları servisine yatırıldı. Hastanın geldiğinde hemogramda wbc:17.1 olarak tespit edildi.crp düzeyi,biyokimya ve tam idrar tetkiği sonuçları normal aralıktaydı. Alınan balgam ARB negatif ve tüberküloz kültüründe üreme olmadı Hastanın kontrol toraks bt de yeni ortaya çıkan buzlu cam dansitesi ve nodüler lezyonlarda progresyon gözlenilmesi üzerine(RESİM 3) hastaya bronkoskopi yapıldı.her iki bronşiyal sistem açık izlenildi, endobronşiyal lezyon görülmedi.Bronkoalveolar lavaj ve transbronşiyal biyopsi alındı. İşlem sonrasında pnömotoraks gelişti. Hasta göğüs cerrahisi kliniği ile görüşüldü ve VATS(video assisted thoracic surgery) yapıldı,biyopsi alındı,göğüs tüpü takıldı. Akciğer ekspansiyonu sağlanan hastanın kontrol akciğer grafisinde bilateral retikülonodüler dansite artışı sebat ettiği görüldü. Hastanın yapılan transbronşiyal biyopsi sonucu adenokarsinom olarak sonuçlandı. VATS ile alınan biyopside İmmunohistokimyasal çalışma sonucu ttf-1: kuvvetli diffüz boyanması mevcut olup histopatolojik tanı olarak orta derecede differansiye adenokarsinom geldi. Ttf-1 pozitifliği ve radyolojk olarak yaygın mikronodüler lezyonların varlığı troid karsinomunu da akla getirdiği için troid usg yapıldı, troid hormonları çalışıldı ve tüm sonuçlar normal çıktı. Hastaya evreleme için pet bt çekildi. Pet -bt'de Akciğerde primer kitleden bahsedilmemiş olup uzak organ ve kemik metastazları tespit edilen hasta evre 4 akciğer adenokarsinomu kabul edildi ve tedavi planı yapılmak üzere medikal onkoloji kliniğine devir edildi

Anahtar Kelimeler: adenokarsinom, akciğer kanseri, miliyer patern

Kapat

Yazdır