AbstractAgent [PS229]
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri İle Lambert-Eaton Miyastenik Sendromu Birlikteliği: Olgu Sunumu

Neslihan Özçelik, Savaş Özsu, Yılmaz Bülbül, Müge Erbay
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Akciğer kanserlerinin primer prezesantasyonu paraneoplatik sendromlar ile olabilmektedir. Lambert-Eaton miyastenik sendromu (LEMS) primer klinik bulgusu kas zayıflığı olan, nöromüsküler kavşağı etkileyen, nadir görülen otoimmün bir hastalıktır. Patolojiden voltaj bağımlı kalsiyum kanallarına karşı oluşan otoantikorlar sorumludur. Vakaların yarısı malignite ile birliktelik gösterir. Özellikle küçük hücreli akciğer kanserinde bağlı paraneoplastik sendrom olarak karşımıza çıkmaktadır.

OLGU: Ellialtı yaş erkek hasta, tüm vücudunda güçsüzlük, sürekli yorgunluk, hareketlerinde yavaşlama, yürürken zorlanma, bulanık görme şikâyetleri ile başvurdu. Fizik muayenesinde bilateral pitozis, ekstremite muayenelerinde kuvvet kaybı mevcut diğer sistem muayeneleri normaldi. Hastaya yapılan EMG’de izlenen devamlı dekrement paterni kas sinir kavşağı patolojisini destekler nitelikteydi. Çalışılan otoantikorlardan nörolojik paraneoplastik semdromlara spesifik olan anti-ri antikoru pozitif sonuçlandı. Nöroloji tarafından LEMS tanısı ile tedavi başlandı. Malignite taraması amacı ile yapılan görüntülemede toraks ct’de aortikopulmoner pencerede 3 cm yumuşak doku saptanan hastaya VATS yapıldı. Sonucu küçük hücreli akciğer kanseri ile uyumlu geldi. Toraks RT ve 6 kür cisplatin – etoposit uygulanan hasta tedavinin 8. ayında takibine devam edilmektedir.

Sonuç: Nadir görülen bir paraneoplastik sendrom olan LEMS olgularında küçük hücreli akciğer kanseri sık görülmektedir. Yorgunluk ve kas güçsüzlüğü ile başvuran hastalarda LEMS tanısı akılda bulundurulmalı ve bu hastaların ayırıcı tanısında akciğer kanseri muhakkak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli akciğer kanseri, Lambert-Eaton Miyastenik Sendromu

Lambert-Eaton Myastenic Syndrome With Small Cell Lung Cancer: A Case Report

Neslihan Özçelik, Savaş Özsu, Yılmaz Bülbül, Müge Erbay
Karadeniz Technical University,School of Medicine, Pulmonary Medicine, Trabzon,Turkey

Introduction
The first sign of lung cancer may be paraneoplastic syndromes. Lambert Eaton Myastenic Syndrome (LEMS) is an autoimmune neuromuscular junction disease
which primary clinical sign is muscle weakness. Autoantibodies against
the voltage dependent calcium channel are responsible for the pathology. Half of the cases in association with malignancy, especially in small cell lung cancers.
Case Report
Fifty-five years old male patient was admitted with whole body weakness, persistent fatigue, slow movements, difficulty walking, blurred vision. Physical examination revealed bilateral ptosis, muscle weakness was present, other system examinations were normal. EMG was performed to patient and Decremental response was supported the neuromuscular junction pathology. In laboratory findings anti-r antibody was positive which is specific at neurological paraneoplastic semdroms. Neurology began treatment with the diagnosis of LEMS. Whole body scans was performed with the purpose of screening for malignancy The thorax CT scan detected 3 cm soft tissue at aorticopulmonary window. Video thoracoscopic biopsy was performed to patient and the pathology report was small cell lung cancer. Patients received chest RT and 6 cycles of cisplatin and etoposide treatment. Patient is following in the 8th month of treatment.

Discussion
A rare paraneoplastic syndrome LEMS is common in small cell lung cancer patients. LEMS should be kept in mind in patients who presented with fatigue and muscle weakness at diagnosis. Lung cancer should be considered in the differential diagnosis of these patients, certainly.

Keywords: Small Cell Lung Cancer, Lambert-Eaton Myastenic Syndrome


Presentation Details:  Sunum Tarihi: 03 Nisan 2015, Cuma
Sunum Saati: 17:30 - 18:30
Salon Adı: Salon 7

Close

Print