AbstractAgent [PS1077]
Patlayıcı sonrası bilateral göz perforasyonu

İffet Yarımağa Kaçarlar1, Seda Çeri1, Can Pamukcu2, Alper Mete1, Oğuzhan Saygılı1
1Gaziantep Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabili Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Özel Hatem Hastanesi Göz Kliniği, Gaziantep, Türkiye

AMAÇ: Patlayıcı sonucu saçma mermisiyle bilateral göz perforasyonu oluşan 4 yaşında erkek hastayı sunmak

GEREÇ-YÖNTEM: Patlayıcı nedeniyle şarapnel ile kafa bölgesinden yaralanmış 4 yaşında erkek olgu, yaralanmadan 4 gün sonra ailesiyle kliniğe başvurdu. Hastanın yapılan muayenesinde Her iki gözde görme 2 metreden parmak sayma düzeyindeydi. Her iki göz digital ile hipoton olması nedeniyle perforasyon olarak değerlendirildi. Biomikroskobik muayenede her iki gözde konjonktival hemoraji ve perforasyon tespit edildi. Orbita BT'de her iki globda metalik yabancı cisim mevcuttu. Glob eksplore edildi ve sağ gözde temporalde sol gözde üst rektus yapışma yeri komşuluğunda skleral giriş yerleri görüldü. Skleral perforasyon 7.0 prolen ile sütüre edildi. Bir hafta sonra her iki göze vitreoretinal cerrahi uygulandı. Her iki gözden intravitreal metalik yabancı cisimler çıkarıldı (Resim 1.).

SONUÇLAR: Operasyondan 1 ay sonra görmeleri sağ 0,2 sol 2 metreden parmak sayma olarak tespit edildi.

TARTIŞMA: Tek taraflı perforan göz yaralanmalarında retina ve vitreus %60-70 oranında etkilenebilmektedir. Perforasyonların yaklaşık %20-40’ında göz içi yabancı tespit edilmektedir.Oldukça nadir görülen bilateral göz içi yabancı cisimlerin sonuçları ve prognozu oldukça değişkendir. Yabancı cisimlerin neden olduğu travmaya bağlı ortaya çıkan hasar ve komplikasyonlar ciddi morbiditeye neden olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilateral göz perforasyonu, göz içi yabancı cisim, şarapnel

Kapat

Yazdır