AbstractAgent [SS038]
KOAH’lı hastalarda yaşam kalitesi ve çok boyutlu değerlendirme indeksleri arasındaki ilişki

Eylem Sercan Özgür, Cengiz Özge, Ahmet İlvan, Sibel Atış Naycı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin

AMAÇ: FEV1 ile birlikte diğer parametrelerin kullanımı hastaların klinik durumlarının değerlendirilmesinde daha faydalıdır. Son yıllarda çok boyutlu değerlendirme indeksleri geliştirilmiş olmasına rağmen, bu indekslerin yaşam kalitesi ile ilişkisini değerlendiren az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmada, KOAH’lı hastaların yaşam kalitesi ile çok boyutlu değerlendirme indeksleri BODE, DOSE ve ADO arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: 69 stabil dönemde KOAH hastası çalışmaya alındı. Olguların yaşam kalitesi Saint George’s Solunum Anketi (SGRQ, Türkçe versiyonu) ile değerlendirildi. BODE (FEV1, MMRC, vücut kütle indeksi, 6 dak yürüme testi), DOSE (FEV1, MMRC, sigara durumu, atak sayısı) ve ADO (FEV1, MMRC, yaş) indeksleri hesaplandı. Yaşam kalitesinin, BODE, DOSE ve ADO ile ilişkisi Pearson korelasyon analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 58.8±9.1 yıl ve ortalama FEV1 değerleri % 61.1±13.5 idi. Saint George’s solunum anketinin total skoru ile BODE (r=0.559, p=0.0001), DOSE (r=0.516, p=0.0001) ve ADO (r=0.438, p=0.0001) indekslerinin pozitif korelasyon gösterdiği saptandı. Saint George’s solunum anketinin aktivite skoru ile indeksler arasında iyi derecede ilişki bulundu (BODE için r=0.631, p=0.0001; DOSE için r=0.566, p=0.0001; ve ADO için r=0.557, p=0.0001).
SONUÇ: Bu çalışma, KOAH’lı hastaların yaşam kalitesi (özellikle total ve aktivite alt boyutu) ile çok boyutlu değerlendirme indeksleri arasında yakın ilişki olduğunu göstermiştir. Bu skorlama sistemlerinin, KOAH’lı hastaların yaşam kalitelerini ve özellikle de aktivite alt boyutunu değerlendirmede yardımcı bir araç olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: ADO, BODE, çok boyutlu değerlendirme indeksleri, DOSE, KOAH, yaşam kalitesi

Relationship between quality of life and multidimensional assessment indexes in patients with COPD

Eylem Sercan Özgür, Cengiz Özge, Ahmet İlvan, Sibel Atış Naycı
Department of Chest Diseases, Mersin University, Mersin, Turkey

Relationship between quality of life and multidimensional assessment indices in patients with COPD

AIM: Combining other health measures with FEV1 provides a more complete view of COPD patients’ clinical situation. Although some multidimensional assessment indices have been developed recently, there are a few data on their relation with quality of life (QoL). This study was carried out to assess the relationship between QoL and multidimensional assessment indices in COPD patients.
METHODS: We recruited 69 stable COPD patients. Quality of life was evaluated using the SGRQ questionnaire. The BODE (Body mass index, airway Obstruction, Dyspnea, Exercise capacity), DOSE (Dyspnea, airway Obstruction, Smoking status, Exacerbations) and ADO (Age, Dyspnea, airway Obstruction) index calculations were performed. The relation of quality of life with BODE, DOSE and ADO were assessed with Pearson correlation analysis.
RESULTS: The mean age was 58.8±9.1 years and the postbronchodilator FEV1 was 61.1±13.5% predicted. Total SGRQ scores were positively correlated with BODE index (r = 0.559, p=0.0001), DOSE index (r=0.516, p<0.0001) and ADO index (r = 0.438, p=0.0001). The strongest correlation was evident in activity domain of SGRQ (r = 0.631, p=0.0001 for BODE; r = 0.566, p=0.0001 for DOSE; and r= 0.557, p=0.0001 for ADO).
CONCLUSION: This study showed a close correlation between quality of life (SGRQ) total and activity scores and multidimensional assesment indices in stable COPD. These scoring systems are useful tools for the assessment of quality of life in COPD, especially predicting in activity status of the patients.

Keywords: ADO, BODE, COPD, DOSE, multidimensional assessment index, quality of life


Sunum Detayları:  Oturum Adı: KOAH
Oturum Başkanları: Mehmet Polatlı, Elif Şen
Tarih: 12 Nisan 2012, Perşembe
Saat: 14:00 - 15:30

Kapat

Yazdır