AbstractAgent [SS094]
Ağır allerjik astımlı hastalarda uzun dönem omalizumab tedavisinin değerlendirilmesi

Eylem Sercan Özgür, Cengiz Özge, Ahmet İlvan, Sibel Atış Naycı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin

AMAÇ: Çeşitli klinik çalışmalarda ağır allerjik astımlı hastalarda Omalizumab tedavisinin etkinliği gösterilmiştir. Ancak bu çalışmaların tedavi süreleri nispeten kısadır (4-12 ay). Uzun dönem Omalizumab tedavisi ile ilgili az sayıda veri vardır. Bu çalışmada, ağır allerjik astımlı hastalarda uzun dönem omalizumab tedavisinin klinik ve fonksiyonel etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: Omalizumab tedavi etkinliği, hastaların tedavinin 0, 4, 12 ve 36. aydaki medikal kayıtları kullanılarak değerlendirildi. GINA basamak 4 tedavisi ile kontrolsüz ağır alerjik astımlı 26 hasta (kadın/erkek: 21/5) çalışmaya alındı. Tedavi etkinliği solunum fonksiyon testleri, astım kontrol testi (AKT) ile değerlendirilen astım kontrol düzeyi, sistemik glikokortikosteroid (sGKS) kullanımı, atak sıklığı, acil servis başvuru sayısı ve hastane yatış sayısı ile değerlendirildi
BULGULAR:
Yaş ortalaması 47.6±13.9, hastalık süresi 22.7±10.1 yıldı. Serum total IgE düzeyi 322.0±178.1 IU/mL idi. Ortalama omalizumab tedavi süresi 40.8±8.2 aydı. FEV1 değerleri tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında tüm zamanlarında belirgin düzelme gösterdi (p<0.05). AKT ile değerlendirilen astım kontrol düzeyi tedavi sonrasında anlamlı iyileşme gösterdi (p<0.05). Atak sayısı (p<0.05), acil servis başvurusu (p<0.05), hastane yatışı (p<0.05), sGCS (p<0.05) ve kısa etkili beta agonist (p<0.05) kullanımında 36. ayda başlangıca göre anlamlı azalma saptandı. Tedavi süresi boyunca hiçbir hastada anlamlı bir yan etki izlenmedi.
SONUÇ:
Bu çalışma, 3 yıl ve üzerinde süre ile devam eden uzun dönem omalizumab tedavisinin, semptom ve fonksiyonlarda anlamlı iyileşme ile birlikte iyi tolere edildiğini göstermiştir. Bu nedenle, yanıtı olan hastalarda 12 aydan daha uzun süreli omalizumab tedavisi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: astım, astım kontrol test, atak, omalizumab

Assesment of long-term omalizumab treatment in severe allergic asthma

Eylem Sercan Özgür, Cengiz Özge, Ahmet İlvan, Sibel Atış Naycı
Department of Chest Diseases, Mersin University, Mersin, Turkey

OBJECTIVES: Several clinical studies have demonstrated omalizumab efficacy in patients with severe allergic asthma, but the treatment period has always been relatively short (4-12 months). There are a few data long term omalizumab therapy. We aimed to assess the long-term clinical and functional effectiveness of the omalizumab treatment in severe allergic asthmatic patients.
METHODS: Medical registries were used to evaluate the 0, 4, 12 and 36 months effectiveness of omalizumab treatment. 26 patients (female/male:21/5) with severe allergic asthma, uncontrolled despite GINA Step 4 therapy. Effectiveness outcomes included spirometry, level of asthma control which evaluated by asthma control test (ACT), systemic glucocorticosteroid (sGCS) use, emergency room (ER) visits and hospitalizations for severe exacerbations.
RESULTS: The mean age was 47.6±13.9 and duration of allergic asthma 22.7±10.1 years. Total IgE serum levels was 322.0±178.1 IU/mL. Mean duration of omalizumab treatment was 40.8±8.2 months. FEV1 improved statistically significant at all time points versus baseline (p<0.05). The level of asthma control as evaluated by ACT was significantly improved after treatment (p<0.05). We determined significant reduce numbers of exacerbation (p<0.05), emergency visits (p<0.05), hospitalizations (p<0.05), sGCS (p<0.05) and SABA (p<0.05) use at 36 months.
CONCLUSION: This study showed that long-term therapy with omalizumab for up to 3 years was well tolerated with significant improvement of both symptoms and function. For this reason, suggesting that administration of omalizumab for longer than 12 months could be beneficial for responders patients.

Keywords: asthma, asthma control test, exacerbation, omalizumab


Sunum Detayları:  Oturum Adı: Astım ve Alerji
Oturum Başkanları: Dilşad Mungan, Berna Dursun
Tarih: 13 Nisan 2012, Cuma
Saat: 14:00 - 15:30

Kapat

Yazdır