AbstractAgent [SS111]
KOAH fenotipleri ile inflamatuar medyatörlerin ilişkisi

Sibel Atış Naycı, Eylem Sercan Özgür, Cengiz Özge, Ahmet İlvan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin

AMAÇ: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), tek tip klinik ve morfolojik yapıya sahip değildir. Bu çalışmada, KOAH’ın iki farklı formunu (kronik bronşit ya da amfizem fenotipleri) bronşiyal ve sistemik inflamatuar profil açısından değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: 33 KOAH’lı hasta çalışmaya alındı. Amfizem (n=15) ve kronik bronşit (n=18) olarak iki gruba ayrıldı. Toraksın yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografisinde amfizem varlığı ve solunum fonksiyon testlerinde hiperinflasyon varlığı 2 fenotip arasında ayırt edici kriter olarak kullanıldı. BAL [(IL-8, TNFα, myeloperoksidaz (MPO) ve nötrofil elastaz (NE)] ve kanda (IL-8, TNFα,CRP and fibrinojen) inflamatuar mediyatörlerin konsantrasyonu ölçüldü.
BULGULAR: Hava yolu obstrüksiyon derecesi (%FEV1) her iki grupta benzerdi (p=0.57). İnflamatuar mediyatörlerin median BAL konsantrasyonları (IL-8, TNFα, MPO, NE) açısından iki grup arasında fark bulunmadı (p değeri sırasıyla, 0.82, 0.10, 0.69 ve 0.49). İki grubun serum IL-8, TNFα,CRP ve fibrinojen konsantrasyonları da benzer bulundu (p değeri sırasıyla, 0.92, 0.50, 0.32 ve 0.53).
SONUÇ: Bu çalışmada iki KOAH fenotipi arasında sistemik ve bronşiyal inflamatuar profil açısından fark olmadığı gösterilmiştir. Bu sonuç, kronik bronşit ve amfizem fenotiplerinde muhtemelen benzer bir inflamatuar süreç bulunduğunu düşündürebilir.

Anahtar Kelimeler: amfizem, inflamasyon, kronik bronşit, KOAH, miyeloperoksidaz, nötrofil elastaz, tümör nekroz faktör α

Relation of inflammatory process with COPD phenotype

Sibel Atış Naycı, Eylem Sercan Özgür, Cengiz Özge, Ahmet İlvan
Department of Chest Diseases, Mersin University, Mersin, Turkey

AIM: Chronic obstructive lung disease (COPD) does not have a uniform clinical and
morphological nature. The aim of the study was to characterize the inflammatory process in two distinct forms of COPD (chronic bronchitis or emphysema).
METHODS: 33 COPD patients were investigated. They were divided into two groups: emphysema (n=15) and chronic bronchitis patients (n=18). The distinguishing criteria were the presence of emphysema in HRCT and hyperinflation in pulmonary function test.
The concentration of inflammatory mediators in BAL (IL-8, TNFα, myeloperoxidase (MPO), and neutrophil elastase (NE)) and blood (IL-8, TNFα,CRP and fibrinogen) were measured.
RESULTS: The severity of obstruction (FEV1%) was similar in the two groups (p=0.57). The median BAL concentration of inflammatory mediators (IL-8, TNFα, MPO, NE) did not differ between two groups (p values were 0.82, 0.10, 0.69, and 0.49, respectively). Also serum concentrations of IL-8, TNFα,CRP and fibrinogen were similar between chronic bronchitis and emphysema patients (p values were 0.92, 0.50, 0.32, and 0.53, respectively).
CONCLUSIONS: We have shown no differences between the two COPD phenothypes in respect of systemic and bronchial inflammatory profile. This result may indicate a possible similar character of inflammation in chronic bronchitis and emphysema phenotypes.

Keywords: COPD, chronic bronchitis, chronic bronchitis, emphysema, inflammation, myeloperoxidase, neutrophil elastase, tumor necrosis factor


Sunum Detayları:  Oturum Adı: KOAH
Oturum Başkanları: Nurdan Köktürk, Arzu Balkan
Tarih: 13 Nisan 2012, Cuma
Saat: 14:00 - 15:30

Kapat

Yazdır