AbstractAgent [SS053]
Plevral efüzyonlu hastalarda transuda eksuda ve benign malign ayrımında glikozaminoglikan, katepsin S, katepsin H ve vasküler endotelyal büyüme faktörünün tanı değeri

Nalan Göloğlu1, Cengiz Özge1, Gürbüz Polat2, Serin Akbayır2, Bahar Taşdelen3, Eylem Sercan Özgür1, Sibel Naycı1, Ahmet İlvan1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik Ana Bilim Dalı, Mersin

Plevral efüzyon klinik pratikte oldukça sık karşılaşılan problemlerden biri olup iç hastalıkları kliniklerine yapılan tüm başvuruların %4’ünü plevral efüzyonlu hastaların oluşturduğu bildirilmiştir. Katepsin S, katepsin H, glukozaminoglikan ve vasküler endotelyal büyüme faktörü son zamanlarda araştırılmaya başlanan parametrelerdir. Bu çalışmada akciğer grafisi ve plevra ponksiyonu ile plevral efüzyon tanısı konan 90 hastada protein, glukoz, pH, albümin, laktat dehidrogenaz (LDH), kolesterol, trigliserid, C-reaktif protein (CRP), amilaz gibi parametrelerle birlikte katepsin S, katepsin H, glukozaminoglikan ve vasküler endotelyal büyüme faktörü’nün (VEGF) malign benign ve eksuda transuda ayrımındaki tanı değerleri araştırılmıştır. PS/S katepsin S, PS katepsin H, PS/S katepsin H, PS VEGF ve PS/S VEGF parametreleri bakımından benign ve malign grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p=0.033, p=0.001, p=0.016, p=0.014, p=0.015). S katepsin S, PS katepsin H, PS/S katepsin H, PS VEGF, PS/S VEGF, PS GAG parametreleri bakımından transuda ve eksuda grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p=0.037, p=0.008, p=0.009, p<0.001, p<0.001, p=0.016). PS/S katepsin S, PS katepsin H parametreleri bakımından malign ve enfeksiyon grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p=0.028, p=0.020). Tüm bulgularımızın sonucunda VEGF, katepsin S, katepsin H’ın, özellikle malign plöreziler olmak üzere eksuda niteliğindeki sıvıların oluşmasında rolü olabileceği, malign benign sıvı ayrımında faydalı olabileceği sonucuna varıldı. Transuda eksuda ayrımında ise VEGF, katepsin S, katepsin H ve GAG’ın faydalı olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: glikozaminoglikan, katepsin H, katepsin S, plevral effüzyon, vasküler endotelyal büyüme faktörü

Diagnostic value of vascular endothelial growth factor, glycosaminoglycan, cathepsin S, cathepsin H in the discrimination of transudate exudate and benign malignant patients with pleural effusion

Nalan Göloğlu1, Cengiz Özge1, Gürbüz Polat2, Serin Akbayır2, Bahar Taşdelen3, Eylem Sercan Özgür1, Sibel Naycı1, Ahmet İlvan1
1Department of Chest Diseases, Mersin University, Mersin, Turkey
2Department of Biochemistry, Mersin University, Mersin, Turkey
3Department of Biostatistics, Mersin University, Mersin, Turkey

Pleural effusion is one of the most common problems and it was reported that 4% of the patients appliying internal clinics suffer from pleural effusion. Cathepsin S, cathepsin H, glycosaminoglycan and vascular endothelial growth factor recently parameters are started to be investigated. In this study, 90 patients, who are diagnosed as pleural effusion by lung graphy and pleural ponction, were searched proteine, glycose, pH, albumine, lactate dehydrogenase (LDH), colesterol, triglyceride, C-reactive proteine (CRP), amilase and also diagnostic value of cathepsin S, cathepsin H, glycosaminoglycan and vascular endothelial growth factor (VEGF) parameters were investigated for the discrimination of transudate exudate and beningn malignant patients with pleural effusions. PS/S cathepsin S, PS cathepsin H, PS/S cathepsin H, PS VEGF and PS/S VEGF parameters were found statistically significant (p=0.033, p=0.001, p=0.016, p=0.014, p=0.015). S cathepsin S, PS cathepsin H, PS/S cathepsin H, PS VEGF, PS/S VEGF, PS GAG parameters were detected statistically significant between transudate and exudate groups (p=0.037, p=0.008, p=0.009, p<0.001, p<0.001, p=0.016). There is a significant difference between malign and infection groups for PS/S cathepsin S, PS cathepsin H parameters(p=0.028, p=0.020). As a result of our findings, VEGF, cathepsin S and cathepsin H could have a role in forming exsudate fluids especially in malign pleurisy and we concluded that they may be useful in the discrimination of malign benign fluids. It was considered that VEGF, cathepsin S, cathepsin H and GAG could be helpful in the discrimination of transudate exsudate.

Keywords: cathepsin H, cathepsin S, glycosaminoglycan, pleural effusion, vascular endothelial growth factor


Sunum Detayları:  Oturum Adı: Tanı Yöntemleri
Oturum Başkanları: Murat Sezer, Funda Coşkun
Tarih: 12 Nisan 2012, Perşembe
Saat: 14:00 - 15:30

Kapat

Yazdır