AbstractAgent [SS119]
Astımlı hastalarda egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi: Belirleyici faktörler

Eylem Sercan Özgür, Cengiz Özge, Sibel Atış Nayci
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin

AMAÇ: Astımlı hastalarda, diğer kronik akciğer hastalıklarından farklı olarak egzersiz kapasitesi, yaşam kalitesi ve bunları etkileyen faktörler ile ilgili veriler azdır. Bu çalışmada, astımlı hastalarda egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi ile bunların astım kontrolü ve çeşitli klinik parametrelerle ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya GİNA 2006 kriterlerine göre 44 stabil erişkin astım hastası ve yaş, cins karşılaştırılması yapılmış 32 sağlıklı kontrol birey alındı. Hastaların yaşam kalitesi, standart astım yaşam kalitesi anketi (AQLQ(S)) (semptom, aktivite sınırlanması, çevresel uyaran ve emosyonel durum), hastalık kontrol düzeyleri astım kontrol testi (AKT), egzersiz kapasitesi 6 dakika yürüme testi (6DYT) ile ölçüldü. Egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesinin astım kontrolü ve diğer klinik parametreler (yaş, cinsiyet, sigara, vücut kütle indeksi, spirometrik ölçümler, allerjik rinit ve astım şiddeti) ile ilişkisi genelleştirilmiş lineer modelde çoklu model analizi kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Astım hastaların 6’sı (%13.6) tam kontrolde, 34’ü (%77.3) kısmi kontrolde ve 4’ü (%9.1) kontrolsüz idi. 6DYT mesafesi astımlılarda (404.5±88.3 m), kontrol bireylere (536.6±76.4 m) göre anlamlı düşüktü (p=0.0001). 6DYT mesafesi FEV1 (p=0.043) ve AQLQ total skoru (p=0.022) ile ilişkili bulundu. AQLQ semptom skoru FEV1 düzeyi (p=0.039) ve 6DYT (p=0.011) ile ilişkili, aktivitelerde sınırlanma skoru AKT (p=0.047) ve 6DYT (p=0.050) ile ilişkili, çevresel uyaranlarla ilgili skor AKT (p=0.025) ile ilişkili ve AQLQ total skoru, AKT (p=0.03) ve 6DYT (p=0.022) ile ilişkili bulundu.
SONUÇ: Astımlı hastaların egzersiz kapasitelerinin sağlıklı bireylere göre daha düşük olduğu ve bunun havayolu obstrüksiyon derecesi ve yaşam kalitesi ile ilişkili olduğu, ek olarak yaşam kalitesinin de astım kontrol düzeyi ve egzersiz kapasitesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Astım, astım kontrol testi, egzersiz kapasitesi, yaşam kalitesi

Assesment of exercise capacity and quality of life in asthmatic patients: Predictive factors

Eylem Sercan Özgür, Cengiz Özge, Sibel Atış Nayci
Department of Chest Disease, Mersin University, Mersin, Turkey

OBJECTIVES: There are few data about quality of life and exercise capacity, and the contributing factors in asthma, unlike other chronic diseases. We aimed to assess the exercise capacity and quality of life in asthmatic patients, and their relation with asthma control and other various clinical parameters.
METHODS: 44 stable adult asthmatic patients (according to GINA 2006) and 32 healthy control were included. Asthma control test (ACT) and standardised Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ(S)) (symptoms, activity, environment and emotions), and 6 minute walking test (6MWT) were applied. Relationship of exercise capacity and quality of life with asthma control and other clinical variables (age, gender, smoking, body mass index, spirometric variables, allergic rhinitis, severity of asthma and control level) were assessed with general lineary model (multipl model) analysis.
RESULTS: 6 (13.6%) of asthmatics were controlled asthma, 34 (77.3%) of partly controlled, and 4 (9.1%) of uncontrolled. The mean 6MWD was significantly lower in asthmatics (404.5±88.3 m), when compared with controls (536.6±76.4 m, p=0.0001). 6MWT distance were significantly related with FEV1 (p=0.043) and AQLQ overall score (p=0.022). AQLQ symptom score were related FEV1 (p=0.039) and 6MWT (p=0.011), activity score with ACT (p=0.047) and 6MWT (p=0.050), environment score with ACT (p=0.025), and AQLQ overall score with ACT (p=0.03) and 6MWT (p=0.022).
CONCLUSION: This study showed that asthmatic patients had a lower exercise capacity when compared with controls, and exercise capacity were related with airway obstruction level and quality of life. Additionally, quality of life were related with asthma control and exercise capacity.

Keywords: Asthma, asthma control test, exercise capacity, quality of life


Sunum Detayları:  Astım 1 | 14.04.2011, 14:00 - 15:30 | Libra

Kapat

Yazdır