AbstractAgent [SS129]
Pulmoner Embolili Olgularda Derin Ven Trombozunun Anatomik Lokalizasyonu Klinik Bulgu ve Seyiri Etkiler mi?

Eylem Sercan Özgür1, Kerem Karaca2, Cengiz Özge1, Sibel Atış Nayci1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mersin

AMAÇ: Alt ekstremite derin ven trombozu (DVT) saptanan hastalarda anatomik olarak proksimal venlerde yerleşimli trombüsün distale göre daha fazla pulmoner emboli geliştirme riski çok iyi tanımlanmış olmakla birlikte bu anatomik yerleşim farklılığının pulmoner embolili olgularda klinik seyir üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada, DVT anatomik lokalizasyonunun pulmoner emboli gelişen olgulardaki klinik bulgu ve seyire etkisinin olup olmadığı araştırıldı.
GEREÇ-YÖNTEM: 2007-2011 yılları arasında kliniğimizde pulmoner emboli tanısı alan 81 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Doppler USG tetkikinde trombüsün anatomik lokalizasyonuna göre proksimal hastalık (safen, femoral ve iliak venler) ve distal hastalık (popliteal ve krural venler) olmak üzere 2 subgruba ayrıldı. DVT saptanmayan hastalar ile proksimal ve distal hastalık grupları; pulmoner emboli semptomları, klinik bulguları, hastane yatış süreleri, mortalite oranları, ekokardiyografi ve laboratuar bulguları açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: 81 olgunun 72’sinde Doppler USG yapılmıştı. Bunların 26’sında (%36.1) DVT saptanmamış, 29’unda (%40.3) proksimal, 17’sinde (%23.6) distal hastalık mevcuttu. DVT saptanan hastalarda DVT saptanmayan hastalara göre dispne görülme sıklığı istatistiksel olarak anlamlı fazla (p=0.036) ve ortalama PaO2 düzeyleri anlamlı düşük (p=0.022) bulundu. Ancak bu 2 grup arasında pulmoner embolinin klinik ağırlığı, hastane yatış süreleri, mortalite oranları, ekokardiyografi bulguları, PaCO2, D-dimer ve troponin düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Proksimal ve distal hastalık subgrupları arasında ise değerlendirilen semptom, klinik bulgu ve laboratuar parametrelerinden hiçbiri açısından anlamlı fark bulunmadı.
SONUÇ: Çalışmamız, pulmoner emboli gelişen olgularda DVT varlığında solunumsal semptom ve hipokseminin daha fazla görüldüğünü, ancak trombüs lokalizasyonunun hastalığın klinik bulgu ve seyrine etkisinin olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: alt ekstremite derin ven trombüsü, anatomik lokalizasyon, pulmoner emboli, klinik seyir, mortalite

Does Anatomic Location of Deep Venous Thrombosis Affect the Clinical Findings and Course in the Patient of Pulmonary Embolism

Eylem Sercan Özgür1, Kerem Karaca2, Cengiz Özge1, Sibel Atış Nayci1
1Department of Chest Disease, Mersin University, Mersin, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Mersin University, Mersin, Turkey

AIM: Deep venous thrombosis (DVT) in proximal veins carries a significantly higher risk of pulmonary embolism (PE) than in distal veins. However, the effect of DVT anatomic location on clinical findings and course of PE is not known. We, therefore, investigated whether anatomic location of DVT could affect the clinical findings and course of PE.
METHODS: Data of 81 patients diagnosed as PE between 2007-2011 were evaluated retrospectively. The patients were divided into two subgroups as proximal (safen, femoral, iliac veins) and distal disease (popliteal, crucial veins) according to DVT anatomic location. The patients with and without DVT, and also the subgroups of DVT were compared in respect of clinical severity PE, duration of hospitalisation, mortality rate, echocardiographic and laboratory findings.
RESULTS: Doppler USG of 72 patients showed that 26 (36.1%) had no DVT, 29 (40.3%) proximal, and 17 (23.6%) distal disease. Dyspnea were more common (p=0.036) and mean PaO2 were significantly lower (p=0.022) in the patients with DVT than without DVT, while there were no significant differences between two groups in respect of PE clinical severity, hospitalisation duration, mortality rate, echocardiographic findings, PaCO2, D-Dimer and troponin levels. Additionally, there were no significant differences between proximal and distal disease subgroups in respect of any symptom, clinical or laboratory findings evaluated.
CONCLUSION: This study showed that the patients with PE had more common rate of dyspnea symptom and hypoxemia in DVT existing than without DVT, however, anatomic location of the thrombosis did not affect the clinical findings and course of PE.

Keywords: anatomic localization, clinical course, deep vein thrombosis (DVT) of the lower limb, pulmonary embolism, mortality


Sunum Detayları:  Klinik Sorunlar 2 | 15.04.2011, 14:00 - 15:30 | Oditoryum

Kapat

Yazdır