AbstractAgent [EP-275]
İmmunkompetan genç erişkin bireyde M. fortiutum’a bağlı akciğer enfeksiyonu

Eylem Sercan Özgür1, Ahmet İlvan1, Cengiz Özge1, Mukadder Çalıkoğlu1, Nalan Göloğlu1, Elif Şahin Horasan2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları AD, Mersin

AMAÇ: Nontuberculous mycobacteria (NTM) çevremizde yaygın olarak bulunmakta olup, bu bakterilerin çoğu insanda hastalık oluşturmaz. Ancak yapılan araştırmalarda prevalanslarının giderek arttığı bildirilmektedir.
M. fortiutum nadir bir infeksiyon etkeni olmakla birlikte immunkompetenlarda travma veya cerrahi sonrası özellikle ortopedik implantlarla ilişkili infeksiyonlara neden olur. İmmunsuprese kişilerde (organ transplantasyonu, kollejen vasküler hastalıklar, lösemi, lenfoma veya HIV) yaygın hastalık meydana getirirler. Konvansiyonel antitüberküloz ajanların M. fortiutum tedavisinde yeri yoktur.
Bu vaka sunumunun amacı, klinik pratikte nadir görülen, M. fortiutum enfeksiyonu olan immunkompetan genç erişkin olguyu sunmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: 2 yıl süreli 1-2 hafta ara ile meydana gelen az miktarda hemoptizi ve gece terlemesi şikayeti ile başvuran 30 yaşında erkek hasta.

BULGULAR: Fizik muayenesi normal sınırlarda bulundu. Hastanın laboratuar değerleri normal idi. Akciğer grafisi normal olarak değerlendirildi(Resim 1). İstenilen 3 balgam yaymasında da ARB (++) pozitif saptanması üzerine hastaya klasik 4’lü antitüberküloz tedavi başlandı. İkinci ay balgam yaymasında ARB negatif bulundu ve 2’li antitüberkuloz tedavi ile devam edildi. Takiplerinde hastanın şikayetleri devam etti. Bilgisayarlı tomografi çekildi; mediastende pretrakeal, sağ prekarinal ve sağda hiler lokalizasyonlarda en büyüğü 10 mm boyutunda lenf nodları, sağ majör fissür orta kesimi düzeyinde lateralde minimal kalınlaşma izlendi(Resim 2).
Beşinci ayda bakılan balgam ARB sonucu (+++) bulundu. Hastanın 5. ay MGIT besiyerinde M. fortiutum izole edildi. Bunun üzerine hastanın tedavisi yeniden düzenlendi, antibiyogramı istendi, amikasin, levofloksasin ve imipenem olarak tedavisi başlandı.

SONUÇ: M. fortiutum enfeksiyonları genellikle risk faktörü olan, immunsuprese kişilerde görülmekle birlikte nadiren risk faktörü olmayan immunkompetan bireylerde de karşımıza çıkabilmektedirler. Yapılan araştırmalar prevalansının giderek arttığını bildirmektedir. Bu nedenle klinik bulgu ve balgam yayma ARB pozitifliği ile antituberküloz tedavi başlanan hastalarda tedaviye direnç varlığında göz önünde bulundurulmalı ve kültür sonuçları takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Nontuberculous mycobacteria, M. fortiutum


Sunum Detayları:  EPOSTER OTURUMU-19
Tarih ve Saat: 22.10.2010 / 17:00 - 18:00
Salon: EPOSTER SALONU

Kapat

Yazdır