AbstractAgent [EP-286]
Pnömokok suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları

Mustafa Uğuz1, Elif Şahin Horasan1, Eylem Sercan Özgür2, Ali Kaya1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

AMAÇ: Streptococcus pneumoniae toplum kökenli pnömoniye (TKP) neden olan mikroorganizmaların başında gelmektedir ve TKP’lerin yaklaşık %20-40’ından, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) akut alevlenmelerinin %15-25’inden sorumludur.
Bu çalışmada solunum sistemi infeksiyonu olan hastalardan alınan balgam örneklerden izole edilen pnömokok suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları araştırılmıştır.

METOD: Ocak 2004- Ocak 2010 tarihleri arasında hastanemize toplum kökenli pnömoni veya KOAH akut alevlenme nedeniyle başvuran hastalardan istenilen balgam kültürleri incelemeye alındı. Çalışma süresi içerisinde, alınan balgam kültürlerinde S. pneumoniae üremesi olan hastalar değerlendirildi. S.pneumoniae suşlarının identifikasyonu için koloni morfolojisi, gram boyama özellikleri, optokin ve safrada erime testleri kullanıldı. Penisilin direnci, National Committee for Clinical and Laboratory Standards Institute tarafından önerilen standartlar doğrultusunda araştırıldı.

BULGULAR: Araştırmaya alınan süre içerisinde 43 hastanın balgam kültüründen 43 pnömokok suşu izole edildiği gözlendi. Olguların yaş ortalaması 39 ve % 65.1’erkek, %34.9’u kadındı. Hastaların bölümlere göre dağılımı ise; %41’i göğüs hastalıkları ya da gögüs cerrahisi polikliniklerine başvuran hastalar oluşturuyordu. Mikroorganizmaların çeşitli antimikrobiyallere olan duyarlıkları araştırıldığında; En fazla duyarlığın sırasıyla; Kloramfenikol ve rifampisin’e duyarlılık %98, levofloksasin duyarlılığı ise %92 oranında idi. Makrolid grubu antibiyotik duyarlılıkları ise; klindamisin %84, eritromisinde %82, tetrasiklinde ise %65 olarak bulundu. Penisilin G duyarlılığı % 56, trimetoprim-sulfametoksazol duyarlılığı ise %48 olarak bulundu.

SONUÇ: Ülkemizde pnömokoklarda penisilin direnci ilk kez 1992 yılında bildirilmiştir. Bu tarihtensonra çeşitli merkezlerde yapılan çalışmalar, penisilin direncinde artışla birlikte diğer antibiyotiklere olan dirençte de artışı ortaya koymuştur. TKP’nin başlangıç tedavisi ampriktir. TKP için antibiyotik seçimi; en olası patojenlere ve dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkmasını önleyecek mevcut antibiyotiklerin akılcı kullanımına dayanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: antimikrobiyal, s.pneumonia


Sunum Detayları:  EPOSTER OTURUMU-20
Tarih ve Saat: 22.10.2010 / 17:00 - 18:00
Salon: EPOSTER SALONU

Kapat

Yazdır