AbstractAgent [EP-285]
Stenotrophomonas maltophilia’ya bağlı gelişen ventilatör ilişkili pnömonili hastaların değerlendirilmesi

Elif Şahin Horasan1, Eylem Sercan Özgür2, Gülden Ersöz1, Ali Kaya1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ: Stenotrophomonas maltophilia aerop, nonfermentatif Gram negatif bakteri olup hastanede, özellikle de yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda ciddi hastane infeksiyonlarına yol açan fırsatçı bir patojendir. Bu çalışmada ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) etkeni olarak izole edilen hastaların klinik özelliklerini ve suşların çeşitli antimikrobiyallere olan duyarlılıklarını araştırmayı amaçladık.

METOD: Ocak 2004 - Ocak 2009 yılları arasında, infeksiyon kontrol komitesi tarafından kaydedilen VİP’li hastalar retrospektif olarak incelendi. VİP etkeni olarak S. maltophilia izole edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. İzole edilen suşların antibiyotiklere olan duyarlılıkları kaydedildi. İstatistiksel değerlendirmede SPSS paket programı kullanıldı.

BULGULAR: Çalışma süresi boyunca 81 hastada S.maltophilia infeksiyonuna bağlı VİP geliştiği görüldü. Hastaların 42’si (% 51.9) kadın geri kalanı erkekti. Olguların yaş ortalaması 49.9±26.6 (1-94), ortalama vip gelişme süresi 20.2±19.9 (3-129) gündü. Hastaların ortalama APACHE skoru 30.6±6.7 (15-44) idi. Hastaların 25’inde eşlik eden kronik hastalığı vardı (malignite; böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, KOAH). Çalışma hastalarının hepsi yoğun bakım hastasıydı. Bu hastaların yoğun bakım ünitesinde takip edilmeden önce 60’ının (%74.1) hastaneye dahili problemler nedeniyle; 21 (%25.9) hastanın ise cerrahi nedenlerle yatırıldığı görüldü. Takiplerinde hastaların 63’ünün (%77.8) ex olduğu görüldü.
Seksenbir çalışma hastasının 59’unda birden fazla etken izole edildi. İzole edilen S. maltophilia suşların antibiyotik duyarlılıklarına bakıldığında; en fazla sefoperazon sulbaktam, trimetoprim-sulfometoksozale, ofloksasine duyarlı olduğu (sırasıyla % 92.1; %89.7; %85.9 ) görüldü. Diğer antibiyotiklere olan duyarlılıkları ise sırasıyla; siprofloksasin % %81.4; piperasilin-tazobaktam %80.3; seftazidim %63.5 amikasin %31.7; imipenem %3.7 idi.

SONUÇ: S.maltophilia’ya bağlı gelişen VİP’de yüksek mortalite oranı söz konusudur. Bu infeksiyonların tedavisinde erken ve uygun antibiyotik tedavisi büyük önem taşımaktadır. S. maltophilia suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının bilinmesi, hayatı tehdit eden bu tip infeksiyonlarda ampirik antimikrobiyal seçiminde yol gösterici olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal duyalılık, Stenotrophomonas maltophilia, Ventilatör ilişkili pnömoni,


Sunum Detayları:  EPOSTER OTURUMU-20
Tarih ve Saat: 22.10.2010 / 17:00 - 18:00
Salon: EPOSTER SALONU

Kapat

Yazdır