AbstractAgent [EP-260]
Travmatik Pulmoner Psödokist: Olgu sunumu ve Literatür Değerlendirmesi

Alper Çelikten, Adnan Sayar, Muzaffer Metin, Atilla Gürses
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi E.A Hastanesi İstanbul

Travmatik pulmoner psödokist, künt toraks yaralanmasının ardından oluşan nadir bir durumdur.Travma ardından erken dönemde oluşur. İç yüzeyi epitel ile kaplı olmayan kaviter bir lezyon olduğu için psödokist olarak adlandırılır.Spesifik bir tedavi gerektirmez ve hematom ile komplike olmamış ise çoğunluğu birkaç hafta sonrasında spontan kaybolur.
Bu vaka sunumumuzda 26 yaşında trafik kazası geçirmiş bir hastada gelişen travmatik pulmoner psödokisti ele aldık. PA akciğer grafisinde sağ hemitoraksta plevral effüzyon saptanan hasta kliniğimize yönlendirilmiş.Başvurduğunda göğüs ağrısı dışında şikayeti olmayan hastanın tıbbi geçmişinde bir özellik yoktu. Toraks BT de sağ apeksten başlayarak uzanan infiltrasyon ve kavitasyonlar içeren konsolide alan ve minimal plevral effüzyon ile parsiyel sternum fraktürü ve sol 6.kaburgada fraktür hattı görüldü.İnterne edilen hastaya pulmoner fizyoterapi,analjezik ve ekspektoran başlandı. Perkütan drenaj kateteri ile plevral effüzyon drene edildi.Serohemorajik drenaj 36 saat sonra kayboldu ve kateter çekildi.Hasta yatışının 4. günü tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.Poliklinik takibinde alınan hastanın klinik ve radyolojik olarak hızla düzeldiği ve 2 ay sonra toraks BT de kaviter lezyonların tamamen kaybolduğu görüldü.Ayırıcı tanıda düşünülmüş olan pulmoner infarkt, enfeksiyöz akciğer absesi, tüberküloz, sarkoidoz, Wegener granulomatozu ve travmatik pulmoner psödokist içinden sonuncusunun doğru olduğu görüldü.
Künt toraks travması ile oluşan kaviter akciğer lezyonları ilk defa 1957 de Greening ve arkadaşları tarafından bildirilmiş, daha sonra 1974 te Gullotta ve Wenzl pulmoner pnömotosel olarak adlandırmış.1979 da bu lezyonun gerçek kistlerden farklı olarak içi epitelyal döşemesi olmadığı için Santos ve Mahendra şu anda da kabul edilen psödokist tanımını öne sürmüşlerdir.Bu çalışmaların ardından çeşitli araştırmacılar bugüne kadar dünya çapında 70 civarı travmatik pulmoner psödokist vakası bildirmişlerdir
Travmatik pulmoner psödokistler oldukça az görülen bir antitedir.Travma sonrasında parankim içinde görülen bu lezyon, oluşumunun ve regresyonunun hızlı oluşu ile diğer kaviter ve kistik lezyonlardan ayırt edilebilir. Radyolojik olarak tek veya multipl, küre veya oval şekilli, 2 ila 14 cm çaplı lezyonlar olarak görülebilmektedirler.İnce cidarlı, kiminde sıvı seviyesi izlenen hava boşlukları şeklinde saptanırlar.Çocuklarda lezyon pnömatosel, pulmoner kist veya sekestrasyon ile karışabilirken erişkinlerde ise PA akciğer grafisindeki görünüm akciğer absesi,kaviter bronkojenik karsinom veya tüberküloz benzeyebilmektedir.Önemli olan nokta spesifik tedavi gerektiren diğer sebepli kaviter lezyonlardan tanıda ayırt edilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Psödokist,Pulmoner,Travmatik


Sunum Detayları:  EPOSTER OTURUMU-22
Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU

Kapat

Yazdır